skip to content


ביטול עסקה
בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, רשאי הצרכן לבטל את העסקה
בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים שאינם
ימי מנוחה, וזאת קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובכתב למשרדי החברה. על ביטול ההזמנה
יחולו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם. הביטול 
יתבצע בכתב למשרדי מלון הבית של דונה גרציה (להלן "החברה"), כאשר המועד לקבלת הביטול הינו
תאריך קבלתו בכתב במשרדי במשרדי החברה. " זכות ביטול זו לא תעמוד לצרכן אם מועד מועד ביטול
העסקה/השירות החל בתוך 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד בו אמור השירות להינתן"

מלון מוזיאון דונה גרציה בע"מ מחזיק במלאי מסוים של השירותים/המוצרים המוצעים באתר ובפרסומים
השונים (במבצע/פרסום/במודעה וכיו"ב לפי העניין). לפיכך, כל הזמנה מותנית במלאי הזמין שנמצא ברשותו"

 

 

כתובת המלון :
הבית של דונה גרציה, רח' הפרחים 3,
טלפון : 1800-777-999 , 04-6700900 , פקס : 04-6723491
דוא"ל : [email protected]
טבריה 1400 ת.ד. 1612
ח.פ. 511007692

  

 

 

 

 

צור קשר:

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
:
:
:
מידע: